Regulamin konkursu Mikołajkowego

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) chcielibyśmy poinformować Was o tym, jak przetwarzane są Wasze dane osobowe na stronie. Wasze dane osobowe są przetwarzane w celu (tylko i wyłącznie) oznaczania Was pod postami i w wynikach rozstrzygania konkursów.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Odbywające się na stronie konkursy znajdują się pod nazwą “KONKURS”.

2. Organizatorem Konkursu jest Onesieworld.

3. Organizator jest sponsorem nagród.

4. Konkurs odbywa się na Facebooku bądź Instagramie na fanpage Onesieworld.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Onsieworld na portalu społecznościowym Facebook bądź/i Instagram. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W Konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook bądź/i Instagram z zastrzeżeniem, że korzystanie z portalu przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a.) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika” - zgodnie z punktem

II podpunktu 1,

b.) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści konkursu (np.

biorę udział bądź odpowiedź na określone pytanie/zadanie).

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagrody w Konkursie przyznawane są przez Organizatora.

2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3. Ogłoszenie wyników następuje maksymalnie do 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.

4. Zwycięzca zgłasza się do Organizatora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia

nagrody (chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej).

5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 2 dni roboczych.

6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5 jest równoznaczny z rezygnacją przez

uczestnika z odebrania nagrody.

7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania

potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 5.

8. Termin, o którym mowa w punkcie 7 może zostać zmieniony po uzgodnieniach między

Zwycięzcą a Organizatorem.

IV. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Użytkowników jest Administrator niniejszego profilu.
 2. Użytkownik może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook, Instagram lub poprzez e-mail.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnionych przez Administratora.
 6. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą odpowiednich narzędzi tj. programu antywirusowego i hasła założonego na komputer.
 7. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zrealizowania celu ( np. odpisanie na wiadomość, wysłanie nagrody itp.).

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy,
z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu

społecznościowego Facebook, Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a.) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku bądź/i Instagramie oraz tworzenia konta dla inne osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b.) udział w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku bądź/i Instagramie,

c.) zablokowania konta użytkownika na Facebooku bądź/i Instagramie,

d.) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone
lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora.

3. Wykluczenie z Konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook bądź/i Instagram, ani z nim związany. Portal Facebook bądź/i Instagram jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook bądź/i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów. Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na fanpage Onesieworld.
 2. Organizator ma prawo zakończyć Konkurs i ma obowiązek poinformować o tym fakcie uczestników przed anulowaniem Konkursu.
 3. Facebook bądź/i Instagram nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg. Konkurs nie podlega Ustawie z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.). *Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr. 4, poz. 27 z późn. zm).
 4. Biorąc udział w konkursie fanpage Onesieworld należy zaakceptować regulamin.

Pozdrawiamy

OnesieWorld Team

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów